Protipovodňová opatření pro Svazek obcí Sever

Projekt řeší zpracování digitálních povodňových plánů pro vybrané obce a město Svazku obcí SEVER, a to Obec Lobendava, Obec Vilémov a Město Jiříkov. Součástí akce je vybudování lokálního varovného a vyrozumívacího systému, který je v jednotlivých obcích různého systému a nevyhovující z důvodu stáří, poruchovosti, špatné slyšitelnosti nebo nedostatečného šíření. Varovný systém se bude skládat z vysílacích ústředen napojených na IZS, ústředny budou umístěny na jednotlivých úřadech.

Dále budou po obcích rozmístěny nové bezdrátové hlásiče. Neméně důležitou částí systému budou hladinoměry a srážkoměry. Cílem projektu je správně posoudit povodňové nebezpečí a chránit zdraví a majetek občanů obcí Lobendava, Vilémov a Města Jiříkov, a to díky instalaci lokálního výstražného a varovného systému spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí. Kromě řešených obcí bude projekt, z hlediska preventivních opatření, prospěšný také pro další obce ve Svazku či v sousedním Německu. Projekt bude realizován na území 2 obcí a 1 města Ústeckého kraje, tedy i na několika katastrálních území: k.ú. Jiříkov, k.ú. Filipov u Jiříkova, k.ú. Lobendava, k.ú. Vilémov. V současné době se ve Městě Jiříkov nachází drátový rozhlas, který je základem pro systém varování obyvatelstva, ale nezasahuje do všech částí města. Technický stav tohoto rozhlasu neodpovídá současným požadavkům na ozvučení při vyhlašování stavu ohrožení před povodněmi. Obec Lobendava má na svém území jednu rotační sirénu, která je umístěna na budově bývalé hasičské zbrojnice. Ačkoli je siréna funkční, nedosahuje její zvuk po celé obci. Současný stav neumožňuje v obci upozornit občany mluveným slovem. V obci Vilémov se nachází pouze jedna elektronická siréna na objektu požární zbrojnice. Její vysílání nepokrývá celé zastavěné území. K upozorňování je v obci používáno zasílání sms zpráv nebo osobní návštěva. Celkové náklady na zajištění akce „Protipovodňová opatření pro Svazek obcí Sever“ činí 6.587.4668,- Kč, poskytnutá dotace činí 4.611.367,40 Kč a vlastní zdroje 1.976.300,40 Kč.

„Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí“. logo eu oper program zp f bf524 OPZP CMYK H 2radky f c6ad9